Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen, Interpretatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Sumkcaps.

Voor de toepassing van deze Voorwaarden: verwijzingen naar "U" en "Uw" verwijzen naar de personen die deze website bezoeken (inclusief personen die deze site bezoeken namens andere personen) en "website" omvat ook de mobiele website en de mobiele applicatie van Sumkcaps.

2. Gebruik van de website

Uw gebruik van deze website betekent dat U ermee instemt gebonden te zijn door en te handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden als tegenprestatie voor de toegang tot de website zoals hieronder beschreven. Indien U niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, is het U niet toegestaan en gaat U ermee akkoord deze website niet te gebruiken of te betreden.

3. Toegestaan gebruik

Het doel van deze website is uitsluitend om U in staat te stellen de beschikbaarheid van Sumkcaps goederen en diensten te bekijken en om contact op te nemen met Sumkcaps, en voor geen enkel ander doel.

U mag deze website alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en alleen voor Uw privé, niet-commerciële doeleinden.

Het is U in het bijzonder niet toegestaan om:

  • zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sumkcaps geen geautomatiseerd systeem, algoritme of software gebruiken om materiaal of gegevens (geheel of gedeeltelijk) van of via deze website te monitoren, extraheren, doorzoeken of kopiëren ('screen scraping');
  • software, routines of apparaten te gebruiken of handelingen te verrichten om de werking van deze website op enigerlei wijze te verstoren of te trachten te verstoren of om een onredelijk grote belasting van deze website te veroorzaken, ongeacht of dit opzettelijk is gedaan;
  • te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of te verkrijgen tot een van de netwerken of accounts van Sumkcaps of tot informatie over andere gebruikers; of
  • link naar deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sumkcaps.

In geval van schending van deze Voorwaarden door u, onverminderd de overige rechten van Sumkcaps, kan Sumkcaps Uw aanvragen en aankopen zonder kennisgeving annuleren; en/of Uw toegang tot deze website weigeren of blokkeren; of speciale voorwaarden stellen aan Uw toegang tot of gebruik van deze website.

4. Eigendomsrechten

Alle informatie, gegevens en materialen op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot logo's, het uiterlijk, de structuur, het kleurenschema en de lay-out van deze website, de softwarecode en de onderliggende gegevens en database) zijn onderworpen aan handelsmerkrechten, auteursrechten, databaserechten en/of andere geregistreerde en ongeregistreerde intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik of reproductie van de informatie, gegevens of materialen op deze website anders dan voor toegestaan persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is verboden en vormt een inbreuk op deze voorwaarden en kan een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van Sumkcaps of haar licentiegevers.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Barterus is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve of gevolgschade of verliezen van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik van deze website of informatie die erop staat.

6. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen of claims die voortvloeien uit of in verband met dergelijke zaken worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van China en U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Chinese rechtbanken. Sumkcaps behoudt zich het recht voor om tegen elke partij die inbreuk maakt op deze Voorwaarden ("nalatige partij") naar eigen goeddunken een procedure aan te spannen bij de rechtbanken van de locatie van de inbreuk, de rechtbanken van het land van de woonplaats van de nalatige partij.

7. Algemeen

Sumkcaps behoudt zich het recht voor om de informatie of het materiaal op deze website op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Sumkcaps mag deze Voorwaarden ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de website, die geacht worden door U te zijn geaccepteerd als U de website blijft gebruiken.

Neem contact op

Ben je klaar om te beginnen? Ga ! ! !

Gebruiksvoorwaarden 22856

Terms of Use 66a0514b5f398

Vraag direct een offerte aan

Laten we praten over de realisatie van je geweldige project.